PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V FACEBOOK NAGRADNI IGRI “Murska republika 1919”

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre je: Nalepke 1919, oblikovanje, izdelava in montaža nalepk Matjaž Zrim s.p. , Murski Črnci 45E, 9251 Tišina, (v nadaljevanju: organizator).

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro nam pišite preko spletnega obrazca na tej povezavi: KONTAKT.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in organizatorjeve Facebook strani Nalepke 1919.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra traja od dne 29.09.2017 do dne 15.10.2017 do 15.00 ure prek Facebook strani organizatorja. Organizator si pridružuje  možnost predhodno zaključiti nagradno igro ali jo podaljšati na novi datum zaključka. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Vpis v programe organizatorja niso pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, so uporabniki družbenega omrežja Facebook. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre všečka stran organizatorja, všečka in deli objavljeno fotografijo in v komentar pod fotografijo označi prijatelja, s katerim bo delil nagrado. Na ta način sodeluje v žrebu za nagrado.

V nagradni igri je mogoče sodelovati do 15.10.2017 do 15.00.

8. Izbor nagrajencev

Med sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja dne 16.10.2017 po zaključku nagradne igre izžrebala dva nagrajenca. Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Komisijo sestavlja predstavnik organizatorja.

Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka profila na Časovnici, v komentarju posebne objave. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

9. Nagrade

Podeljene bodo naslednje nagrade:

2x po dve majici s potiskom “Murska Republika” (velikosti javi nagrajenec)

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

10. Prevzem nagrad

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 6. točke ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Prevzem nagrade je možen osebno po predhodnem dogovoru v službenih prostorih organizatorja ali nagrado pošljemo po pošti (stroške pošiljanja krije organizator nagradne igre). Če se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku 14 delavnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  •  se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  •  se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku 14 delavnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na družabnem omrežju Facebook ter na spletni strani organizatorja nalepke1919.si.

11. Obdavčitev nagrad

Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 € z DDV, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje spletnega mesta in družabne spletne mreže Facebook,
  • vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
  • nedostavljene pošiljke z nagradami,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine (spletna stran organizatorja, ipd.). V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji; objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

15. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani organizatorja (www.nalepke1919.si/pravilaFB).

17. Končne določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani nalepke1919.si, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. organizatorju in ne družbi Facebook.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejetja, 29.09.2017.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Murski Črnci, 29.09.2017